Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatkezelési Tájékoztató

A VIS-ANIMI Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Adatkezelő) által a https://wattwebshop.hu/ címen üzemeltetett webáruház

Adatkezelési Tájékoztatója

Az Adatkezelő alapvető kötelezettségének tekinti a személyes adatok védelméhez fűződő jog maradéktalan biztosítását működése körében, ezért minden rendelkezésére álló eszközzel és minden lehetséges módon arra törekszik, hogy a https://wattwebshop.hu/ címen található webáruház (a továbbiakban: Webáruház vagy Weboldal) látogatóinak (a továbbiakban: Felhasználók vagy érintettek) személyes adatait az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendeletének - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet vagy GDPR) - való legteljesebb megfeleléssel, illetve a vonatkozó egyéb jogszabályokkal összhangban kezelje.

Tekintettel arra, hogy az alapul fekvő jogi szabályozás egyik legfőbb célja az átláthatóság biztosítása, az Adatkezelő jelen dokumentumban kívánja a Felhasználókat tájékoztatni személyes adataik gyűjtéséről, használatáról, továbbításáról és nem utolsó sorban védelméről – különös tekintettel azokra az esetekre, amikor a Felhasználók az Adatkezelő termékei és/vagy szolgáltatásai folytán kerülnek kapcsolatba az Adatkezelővel a Weboldal látogatása során.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen Adatkezelési Tájékoztató meghatározott időszakonként történő aktualizálására és módosítására annak érdekében, hogy az itt rögzített feltételek mindig a személyes adatok kezelésének aktuális módját tükrözzék, illetve mindenben megfeleljenek a hatályos jogszabályi kötelezettségeknek. Abban az esetben, ha a jelen rendelkezések valamelyikében fentiek alapján változás állna be, az Adatkezelési Tájékoztató módosított verzióját az Adatkezelő közzéteszi a Weboldalon, és ezért kéri a Felhasználókat, hogy időről időre szíveskedjenek tanulmányozni a jelen Adatkezelési Tájékoztató aktuális tartalmát.

A Weboldalon történő regisztrációnak, valamint megrendelés leadásának előfeltétele a jelen Adatkezelési Tájékoztató tudomásulvétele, valamint az Általános Szerződési Feltételek elfogadása.

Amennyiben az Adatkezelő adatkezelési tevékenységeiről részletesebben szeretne tájékozódni, úgy kérjük, hogy olvassa el a Weboldalon közzétett, illetve a székhelyen elérhető Általános Adatkezelési Tájékoztatónkat, illetve kérdéseivel, észrevételeivel az Adatkezelő által kijelölt Adatvédelmi Felelőshöz fordulhat.

1.        Az Adatkezelő neve és elérhetőségei

Név:

VIS-ANIMI Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név:

VIS-ANIMI Kft.

Székhely:

5600 Békéscsaba, Baross utca 34.

Cégjegyzékszám:

Cg.04-09-007601

Vezetve:

a Gyulai Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában

Adószám:

14028092-2-04.

Statisztikai számjel:

14028092-4321-113-04.

Elektronikus levelezési címe:

webshop@wattbcs.hu

Honlap:

https://wattbcs.myshoprenter.hu/

Képviseli:

Szabó Renáta ügyvezető, önállóan

továbbiakban:

Adatkezelő / Üzemeltető / Társaság

2.        Társaság belső Adatvédelmi Felelőse

Név:

Tóthné Uhljár Gyöngyi

Telefonszám:

+36 30 3812842

E-mail cím:

webshop@wattbcs.hu

 

3.        A Weboldalon történő látogatással, rendelés teljesítésével kapcsolatos adatkezelés jellemzői

A személyes adatok kezelésének célja

A Weboldal látogatásával, regisztrációval kapcsolatos adatkezelés:

a)       ellenőrzés

b)       a Weboldal felhasználói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelemben részesítése

c)        visszaélések megakadályozása

d)       a Weboldal használatára vonatkozó információk gyűjtése

e)       látogatottsági és internet használati statisztikák, elemzések készítése

f)         teljesebb felhasználói élmény nyújtása

g)       értesítés üzemszünetről, adatok változásáról

A Webáruház szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos adatkezelés:

a)       megrendelések teljesítése

b)       számlázás

c)        kiszállítás

d)       kapcsolattartás

e)       kedvezmények biztosítása

f)         visszahívások ügyintézése

A személyes adatok kezelésének jogalapjai

a)     a személyazonosító adatok tekintetében szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont]

b)     a kapcsolattartási adatok tekintetében az Adatkezelő és a Felhasználó szerződéses kapcsolattartásra vonatkozó jogos érdeke [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont]

c)     számlák, adó- számviteli nyilvántartások tekintetében jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont]

d)     a további adatok tekintetében az érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]

Adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező jellege, adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatszolgáltatás elmaradása esetén a Felhasználó nem veheti igénybe a Társaság szolgáltatásait.

A kezelt személyes adatok köre

a)     látogatás időpontja

b)     Felhasználó számítógépének IP címe

c)     meglátogatott oldal IP címe

d)     Felhasználó operációs rendszerével kapcsolatos adatok

e)     Felhasználói e-mail címe,

f)      Felhasználó vezeték- és keresztneve;

g)     gazdasági művelet tartalmának leírása vagy megjelölése; a bizonylat megnevezése és sorszáma; bizonylat kiállításának időpontja; gazdasági művelet teljesítésének időpontja;

h)     Felhasználó által a saját fiókjában megadott további információk, például: becenév, mobiltelefonszám, vezetékes telefonszám, születési idő, szállítási cím, másodlagos e-mail cím, bankkártyaadatok stb.;

i)       Felhasználó által a rendelés leadásakor megadott további információk: vásárlási adatok, vásárolt termékekkel kapcsolatos adatok, fizetéssel kapcsolatos adatok, bankkártya adatok, adószám, szállítással, teljesítéssel kapcsolatos egyéb adatok stb.

Az adatkezelés során követendő alapelvek:

a)      A Társaság az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság).

b)      A Társaság a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon (célhoz kötöttség).

c)      A Társaság az adatkezelést annak célja(i) szempontjából megfelelően és relevánsan, és a szükségesre korlátozva végzi (adattakarékosság).

d)      A Társaság pontosan és naprakészen kezeli az adatokat (pontosság).

e)      A Társaság az adatok tárolását olyan formában végzi, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé (korlátozott tárolhatóság).

f)       A Társaság megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).

g)      A Társaság semmilyen személyes adatot nem gyűjt a Weboldalon keresztül automatikusan vagy a Felhasználók tudta nélkül. Továbbá a Felhasználók által önkéntesen a Társaság rendelkezésére bocsátott adatokat is kizárólag saját tevékenysége keretein belül használja fel, nem adja kölcsön, nem értékesíti, vagy nem teszi hozzáférhetővé harmadik fél számára.

Adatok forrása

A Weboldal / Webáruház felhasználója

Adatokat megismerheti

a)              A Társaság ügyfélszolgálati, valamint könyvelés előkészítési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói

b)              a Társaság IT működésével foglalkozó adatfeldolgozói

c)              a Társaság futárszolgálati, gyorspostai kézbesítéssel foglalkozó beszállítói

d)              online fizetés esetén a fizetési felület üzemeltetője

e)              tárhelyszolgáltató

Adattovábbítás, címzettek

Adattovábbításra vásárlás, kiszállítás, vagy online fizetés esetén kerül sor harmadik fél felé, az érintett hozzájárulásával, érdekeinek sérelme nélkül, bizalmasan, az ennek teljes mértékben megfelelő informatikai rendszer biztosítása mellett. Egyéb esetekben az érintett személyes adatait hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem továbbítja, nem teszi közzé, harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha ezt jogszabály írja elő pl. az adóhatóság részére bejelentésre kerülnek az Adatkezelő által kiállított számlák.

Adatkezelés időtartama

A személyes adatokat az Adatkezelő az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig, jogszabályi kötelezettségek teljesítésének idejéig, hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli.

A Weboldal látogatásával kapcsolatos adatok őrzési ideje látogatás időpontját követő 6 (hat) hónaptól - 2 (két) év, alábbiakban részletesen kifejtve.

A szerződések teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje az általános elévülési idővel egyezően 5 (öt) év.

A kiállított számláknak és azon iratoknak, melyek alapján a számlák kiállítása megtörtént, a megőrzési ideje a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 (nyolc) év.

Törlés időpontja

A Felhasználó általi online törlés esetén azonnal, annak hiányában a hozzájárulás visszavonásáról (törlési kérelem) történt értesülést követő legfeljebb 30 napon belül, annak hiányában az adatkezelés kezdetét követő 5. (ötödik) év végétől számított legfeljebb 30 (harminc) napon belül.

Közös adatkezelés

A Társaság önálló adatkezelőként jár el.

Adatok tárolásának helye

A személyes adatok tárhely-szolgáltató által biztosított tárhelyen kerülnek tárolásra, amelyhez szigorú jogosultságkezelési szabályok alapján csak nagyon korlátozott személyi, alkalmazotti kör férhet hozzá.

Az adatbiztonság garantálása érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedések

fizikai védelmi intézkedések (zárható szekrények, zárható irodák, fejlett informatikai védelmi intézkedések);
adminisztratív, és technikai védelmi intézkedések (Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, hozzáférési szintek szabályozása, Adatvédelmi felelősök kijelölése);
logikai védelmi intézkedések (hozzáférés-vezérlés, rosszindulatú programok elleni védekezés, tűzfal)
folyamatos kockázat feltárás és elemzés eredménye alapján a mindenkori védelmi intézkedések zárt, teljes körű, folytonos és a kockázattal arányos beavatkozási rendszere;
kockázattal arányos erőforrás biztosítása;
személyi biztonsági intézkedések;
képzés, tudatosítás

4.        A hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés jellemzői

A személyes adatok kezelésének célja

A Társaság által nyújtott szolgáltatásokról, különösen a Webáruházat érintő akciókról, új termékekről, történő tájékoztatás, marketing.

A személyes adatok kezelésének jogalapjai

Az érintettek hozzájárulása

Adatszolgáltatás önkéntes vagy kötelező jellege, adatszolgáltatás elmaradásának következményei

Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatszolgáltatás elmaradása esetén az érintett nem értesül közvetlenül a Webáruházat érintő akciókról, új termékekről.

A Társaság vagy harmadik személy jogos érdeke

Társaság vagy harmadik személy jogos érdeke, mint jogalap nem áll fent.

Az érintettek köre

a Hírlevél adatbázisba akár online, akár személyesen regisztráló természetes személyek

Személyes adatok forrása, az adatfelvétel módja

a személyes adatok forrása közvetlenül az érintett személy

Érintett tájékoztatása

érintett tájékoztatása a weboldalon közzétett tájékoztató útján, valamint az adatok felvételekor, a regisztráció elvégzésekor, továbbá a tájékoztató elérhetősége minden hírlevélben elhelyezve

A kezelt személyes adatok köre

a)     Felhasználói e-mail címe,

b)     Felhasználó vezeték- és keresztneve;

c)     Felhasználó által a saját fiókjában megadott további információk, például: becenév, mobiltelefonszám, vezetékes telefonszám, születési idő, szállítási cím, másodlagos e-mail cím, bankkártyaadatok stb.;

Adatok megismerésére jogosult személyek, szervezeti egységek

a)       Társaság mindenkori vezető tisztségviselője;

b)       back office feladatokkal kapcsolatos munkakört ellátó munkavállalók

Adattovábbítás, címzettek

Az érintett személyes adatait hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem továbbítja, nem teszi közzé, harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha ezt jogszabály írja elő.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen és profilalkotáson alapuló döntés meghozatalára

Személyes adatok megjelölt célból történő tárolásának időtartama, illetve ezen időtartam meghatározásának szempontjai

A személyes adatokat az Adatkezelő hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, valamint a hozzájárulás meghosszabbításának hiányában legfeljebb 5 (öt) évig kezeli.

Törlés időpontja

A Felhasználó általi online törlés esetén azonnal, annak hiányában a hozzájárulás visszavonásáról (törlési kérelem) történt értesülést követő legfeljebb 30 napon belül, annak hiányában az adatkezelés kezdetét követő 5. (ötödik) év végétől számított legfeljebb 30 (harminc) napon belül.

Közös adatkezelés

A Társaság önálló adatkezelőként jár el.

Adatok tárolásának helye

a)       ügyviteli rendszerben

b)       papír alapon az ügyviteli rendszerben történő rögzítésig

c)         Társaság központi szerverén, https://wattbcs.myshoprenter.hu/ domain helyen

A személyes adatok tárhely-szolgáltató által biztosított tárhelyen kerülnek tárolásra, amelyhez szigorú jogosultságkezelési szabályok alapján csak nagyon korlátozott személyi, alkalmazotti kör férhet hozzá.

Az adatbiztonság garantálása érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedések

fizikai védelmi intézkedések (zárható szekrények, zárható irodák, fejlett informatikai védelmi intézkedések);
adminisztratív, és technikai védelmi intézkedések (Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, hozzáférési szintek szabályozása, Adatvédelmi felelősök kijelölése);
logikai védelmi intézkedések (hozzáférés-vezérlés, rosszindulatú programok elleni védekezés, tűzfal)
folyamatos kockázat feltárás és elemzés eredménye alapján a mindenkori védelmi intézkedések zárt, teljes körű, folytonos és a kockázattal arányos beavatkozási rendszere;
kockázattal arányos erőforrás biztosítása;
személyi biztonsági intézkedések;
képzés, tudatosítás

5.        Adatfeldolgozókról történő tájékoztatás

Adatfeldolgozó neve és címe

Adatfeldolgozás célja

Dr. Sebők M. Andrea egyéni ügyvéd

székhely: 1051 Budapest, Október 6. utca 22. földszint 2.

tel: +36(1)7985875

e-mail: dr.sebok.andrea@drsliui.hu

igényérvényesítés, követeléskezelés

Smartprog Kft.

9025 Győr Kemény Ferenc sétány 2/B/126.

Tel: +36(70)3868866

e-mail: info@smartprog.hu

tárhely szolgáltatás nyújtása

Katona Edit ev.

5600 Békéscsaba, Jókai utca 4. 3/7.

Tel: +36(20)3558662

Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás,

Világháló-portál szolgáltatás

Magyar Posta Zrt.

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Egyéb postai, futárpostai tevékenység

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

tel: +36(29)886670
e-mail cím: info@gls-hungary.com

futárszolgálat - kiszállítás

FoxPost Zrt.

székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.

tel: +36(1)9990369

e-mail: info@foxpost.hu

futárszolgálat - kiszállítás

Worldline Financial Services (Europe) Ltd. Magyarországi Fióktelepe

székhely: 1034 Budapest Tímár utca 20. szám 4. em.

telefonszám: +3614900234

bankkártyás fizetési lehetőség biztosítása

GLOBO Számítástechnikai Mérnöki Iroda Kft.

székhely: 8200 Veszprém, Sorompó u. 12. fsz. 2.

tel: +36(30)7172197

e-mail: iroda@globo.hu

bolti készletnyilvántartó és számlázó program üzemeltetése

6.        Weboldalon elhelyezett cookie-k:

a)              A cookie-k olyan rövid szöveges fájlok, melyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép böngészőjében.

b)               A cookie-kat széles körben használják a honlapok hatékony üzemeltetése vagy webes szolgáltatások és funkciók nyújtása céljából.

c)                A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k.

d)               Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a számítógép felhasználója korábban nem törli;

e)              Az ideiglenes cookie a böngésző becsukásával automatikusan törlődik. A tárolás a Felhasználó számítógépén történik.

f)                A legtöbb böngészőprogram automatikusan elfogadja a cookie-k használatát.

g)              A Weboldal használatával a Felhasználó elfogadja a cookie-k használatát a Weboldalon. Ha nem kívánja ezt elfogadni, akkor a cookie-k használatát a böngészője beállításaiban tudja letiltani.

h)             Felhívjuk figyelmét, hogy ha letiltja a cookie-kat, akkor előfordulhat, hogy nem tudja használni a Weboldal egyes részeit, ugyanis a cookie-k egy része szükséges a Weboldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan működéséhez.

6.1.          Saját Cookie-k

A Weboldal által használt cookie-kat az alábbi táblázat foglalja össze, bemutatva azok felhasználási célját és törlésük időpontját:

Süti neve

Cél/funkció

Tárolás időtartama

Felhasználás

Típus

comment_author_{HASH}

Arra szolgál, hogy a felhasználó hozzászólás esetén titkosított formában eltároltathatja a nevét/email-címét/weboldala URL-jét a rendszerrel – külön jelölőnégyzetet kell bepipálni hozzá

1 (egy) év

Működéshez szükséges sütik

HTTP Cookie

comment_author_email_{HASH}

Arra szolgál, hogy a felhasználó hozzászólás esetén titkosított formában eltároltathatja a nevét/email-címét/weboldala URL-jét a rendszerrel – külön jelölőnégyzetet kell bepipálni hozzá

1 (egy) év

Működéshez szükséges sütik

HTTP Cookie

comment_author_url_{HASH}

Arra szolgál, hogy a felhasználó hozzászólás esetén titkosított formában eltároltathatja a nevét/email-címét/weboldala URL-jét a rendszerrel – külön jelölőnégyzetet kell bepipálni hozzá

1 (egy) év

Működéshez szükséges sütik

HTTP Cookie

CookieConsent

Süti beállítások elmentése a weboldalhoz kapcsolódóan.

1 (egy) év

Működéshez szükséges sütik

HTML Local Storage

elementor

Függőben

Session

Működéshez szükséges sütik

HTML Local Storage

_ga

Egyedi azonosítót regisztrál, amelyet statisztikai adatok generálására használ az Adatkezelő, abból a célból, hogy megtudja a látogató hogyan használja a weboldalt.

2 (kettő) év

Statisztika

HTTP Cookie

_gat

Egyedi azonosítót regisztrál, amelyet statisztikai adatok generálására használ az Adatkezelő, abból a célból, hogy megtudja a látogató hogyan használja a weboldalt.

1 (egy) nap

Statisztika

HTTP Cookie

_gid

Egyedi azonosítót regisztrál, amelyet statisztikai adatok generálására használ az Adatkezelő, abból a célból, hogy megtudja a látogató hogyan használja a weboldalt.

1 (egy) nap

Statisztika

HTTP Cookie

6.2.               Harmadik fél által elhelyezett Cookie-k

Ezen cookie-kat harmadik felek használják, elsősorban a Honlap látogatottsági adatainak mérésére és egyéb analitikai célokra. A harmadik fél által használt cookie-kat az alábbi táblázat foglalja össze, bemutatva azok felhasználási célját és törlésük időpontját

Süti neve

Szolgáltató

Cél/funkció

Tárolás időtartama

Felhasználás

Típus

collect

google-analytics.com

A Google Analytics használja, hogy információt küldjön a látogató eszközéről és viselkedéséről. Eszközökön és marketingcsatornákon átívelően követi nyomon a felhasználót.

Session

Statisztika

Pixel Tracker

NID

google.com

Regisztrál egy egyedi azonosítót, amely azonosítja a visszatérő felhasználó eszközt. Az azonosítót célzott hirdetésekhez használja az Adatkezelő.

6 (hat) hónap

Marketing

HTTP Cookie

rc::c

maps.google.com

Függőben

Session

Marketing

HTML Local Storage

7.          Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogairól történő tájékoztatás

Határidő

A Társaság az érintettek joggyakorlásra irányuló kérelmét annak beérkezésétől számított 30 (harminc) napon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele.

Azonosítás

A Társaság a személyes adatokat tartalmazó nyilvántartások bizalmasságát szigorúan veszi, ezért kéri a felhasználókat, hogy az ilyen nyilvántartásokra vonatkozó kérését a regisztráció során használt e-mail címükről küldjék meg. Amennyiben az érintett más e-mail címet használ, a Társaság fenntartja a jogot arra, hogy személyazonosságát egy további kérdéssorból álló azonosítási eljárás keretében ellenőrizze.

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését. A tévesen szereplő adat helyesbítése előtt Adatkezelő megvizsgálhatja az érintett adatok valóságosságát, illetve pontosságát

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, és a Társaság az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröli, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a)      a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság gyűjtötte vagy más módon kezelte;

b)      az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)        az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d)      a személyes adatokat a Társaság jogellenesen kezelte;

e)      a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell

f)        a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatkezelés korlátozásához való jog (zárolási jog)

A Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek teljesülnek:

a)     az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)     az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)     a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)     az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Társaság jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Zárolási jog gyakorlása esetén a Felhasználó személyes adatát a Társaság továbbra is jogosult használni, amennyiben

a)     az erre vonatkozó hozzájárulást a Társaság megkapta a felhasználótól; vagy,

b)     ha az érintett adat használata (megléte) bizonyos jog vagy jogos érdek bíróság előtti érvényesítése érdekében szükséges; vagy

c)     ha az érintett adat használata (megléte) egy másik természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat a Társaság egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha:

a)     az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és

b)     az adatkezelés automatizált módon történik.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelésével szemben, ha az adatkezelés jogos érdeken alapul. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha a Társaság bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált folyamatok végrehajtása

A Felhasználó kérheti, hogy a Társaság mentesítse a kizárólag automatizált folyamatokkal meghozott döntések hatálya alól, ha

a)     az ilyen folyamatban meghozott döntés a Felhasználóra nézve joghatással járna; vagy

b)     a Felhasználót hasonlóan jelentős mértékben érintené.

A jelen pont szerinti jog nem érvényesíthető, ha az automatizált döntéshozatal eredményeként meghozott döntés:

a)     A Felhasználóval kötendő szerződés megkötéséhez vagy teljesítéséhez szükséges; vagy,

b)     ha meghozatalát olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely a felhasználó jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

c)     ha a Felhasználó kifejezett hozzájárulásán alapul.

Díjak

A Társaság a Felhasználó személyes adataihoz fűződő jogainak gyakorlásával kapcsolatban nem számít fel díjat, kivéve, ha az adatközlésre vagy hozzáférésre vonatkozó kérés alaptalan, fölöslegesen ismétlődő, aránytalan vagy túlzó, mely esetben a Társaság az adatszolgáltatást vagy az adatokhoz való hozzáférést méltányos díj ellenében biztosítja.

A Társaság esetleges díjfizetési igényéről minden esetben előzetesen, a kérés feldolgozása előtt értesíti a Felhasználót.

A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jogról történő tájékoztatás (hatósági jogorvoslathoz való jog)

Az érintett jogosult arra, hogy díjmentesen, az általa választott formában panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok Társaság általi kezelése megsérti a GDPR-t.

Az érintett nem köteles jogainak érvényesítését elsődlegesen a Társaságnál megkísérelni, hanem közvetlenül a NAIH-hoz fordulhat.

A Társaság adatkezelése vonatkozásában az illetékes felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9.-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.:9.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni bírósági jogorvoslathoz való jogról történő tájékoztatás

Az érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében a Társaság megsértette a Rendelet szerinti jogait.

A Társasággal vagy a Társaság által igénybe vett adatfeldolgozóval szembeni peres eljárást a Társaság vagy a Társaság által igénybe vett adatfeldolgozó székhelye szerint illetékes bíróság előtt kell megindítani.

A Társaság székhelye szerint illetékes bíróság:

Gyulai Törvényszék

Cím: 5700 Gyula Béke sgt. 38.

Telefon: +36 (66) 562 200

www: https://gyulaitorvenyszek.birosag.hu/

 

Hatályba léptetve: 2024. január 23.

 

VIS-ANIMI Kft.