Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Általános Szerződési Feltételek

A VIS-ANIMI Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság által a https://wattwebshop.hu/ címen üzemeltetett webáruház (a továbbiakban: Webáruház, vagy Weboldal)

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

(a továbbiakban: ÁSZF)

 

TARTALOM

 

TARTALOM.. 1

I.   PREAMBULUM.. 2

II.   ÜZEMELTETŐ / SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI 2

III.  FOGALMAK, VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK.. 2

III./1.      Fogalmak: 2

III./2.      Vonatkozó jogszabályok: 3

IV.  ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK.. 3

V.  A SZERZŐDÉS TÁRGYÁRA ÉS AZ ÁRAKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK.. 4

VI.  A VÁSÁRLÁS FOLYAMATA.. 4

VII. FIZETÉSI MÓDOK.. 5

VIII.  SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK.. 6

IX.  ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ.. 6

X.  Hírlevél szolgáltatás. 7

XI.  FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ A 45/2014. (II. 26.) KORM. RENDELET ALAPJÁN.. 7

XII. JÓTÁLLÁS, KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG.. 8

XII./1.     Jótállás: 8

XII./2.     Kellékszavatosság: 9

XII./3.     Termékszavatosság. 9

XII./4.     Közös szabályok. 10

XIII.  PANASZÜGYINTÉZÉS ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK.. 10

XIV.  SZERZŐI JOGOK.. 14

XV. KIZÁRÁS A WEBÁRUHÁZBÓL. 14

XVI.  ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK.. 14

 

 

 

I.                PREAMBULUM

(1)             Tájékoztatjuk a Tisztelt Felhasználóinkat / Megrendelőinket, hogy a https://wattwebshop.hu/ címen elérhető honlap használatával kinyilvánítják, hogy ismerik és elfogadják az alábbi, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:77-6:81.§ rendelkezéseinek megfelelő Általános Szerződési Feltételeket. Az ÁSZF Megrendelő által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Megrendelő regisztrálja magát a Webáruház regisztrációs felületén, vagy regisztráció nélkül megrendelést ad le a Webáruházban. Kérjük, hogy amennyiben Megrendelője / Felhasználója kíván lenni a Webáruházunk által kínált lehetőségeknek, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket a szolgáltatásaink igénybevételét megelőzően.

(2)             Jelen Általános Szerződési Feltételek szabályozzák a Szolgáltató által üzemeltetett Webáruház használatával, valamint a Szolgáltató által kínált termékek megvásárlásával kapcsolatos feltételeket.

(3)             A Szolgáltató és a Megrendelő közt a szerződés kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

(4)             A Szolgáltató külön megállapodást köthet az általa kínált termékekkel kapcsolatban, melynek speciális rendelkezései eltérhetnek a jelen rendelkezésektől.

(5)             A Szolgáltató és a Megrendelő közt létrejövő szerződés tartalmát - a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett - a jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint a Weboldalon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF a Feleket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

(6)             A jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályok keretei között jogosult megváltoztatni. Kérjük, hogy az ÁSZF rendelkezéseit minden megrendelés előtt szíveskedjen elolvasni! Az ÁSZF esetleges módosítása a honlapon történő megjelenéstől érvényes. Az esetleges változtatások a már addig létrejött szerződéseket (visszaigazolt megrendeléseket) nem érintik.

II.                   ÜZEMELTETŐ / SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

(1)             A Webáruház üzemeltetőjének /továbbiakban: Szolgáltató/ adatai:

VIS-ANIMI Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

rövidített neve: VIS-ANIMI Kft.

székhelye: 5600 Békéscsaba, Baross utca 34.

üzlet neve: WATT Villamossági és Lámpaszaküzlet

címe: 5600 Békéscsaba, Bocskai utca 29.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: webshop@wattbcs.hu

cégjegyzékszáma: Cg.04-09-007601. vezetve a Gyulai Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában

adószáma: 14028092-2-04.

statisztikai számjele: 14028092-4321-113-04.

telefon: +36 (30) 929 4630, +36 (66) 323 222

bankszámlaszám: 12056008-01702458-00100000

IBAN: HU86 1205 6008 0170 2458 0010 0000

SWIFT kód: UBRTHUHB

adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-127056/2017.

(2)             A tárhelyszolgáltató adatai:

neve: SMARTPROG KFT

székhely: 9025 Győr Kemény Ferenc sétány 2/B/126.

e-mail elérhetőség: info@smartprog.hu

telefon: +36 (70)3868866

III.                  FOGALMAK, VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

III./1.       Fogalmak:

-          Felek: Szolgáltató és Megrendelő együttesen;

-          Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy;

-          Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül;

-          Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti a) szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás;

-          Megrendelő: a Weboldalon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy;

-          Szerződés: A Szolgáltató és a Megrendelő között a Webáruház és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés;

-          Szolgáltató: a Webáruház üzemeltetője;

-          Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a Felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz;

-          Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti áru vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak;

-          Áru: (jelen ÁSZF-ben a továbbiakban: termék) (45/2014 (II.26) kormányrendelet)

a)        ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia, valamint

b)        ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit (a továbbiakban: a digitális elemeket tartalmazó áru);

-          Termék: a Webáruház kínálatában szereplő, a Webáruházban forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi;

-          Webáruház / Weboldal: https://wattwebshop.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül.

III./2.       Vonatkozó jogszabályok:

-          1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

-          2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

-          2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;

-          151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

-          45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

-          19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól.

IV.                 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

(1)             Jelen ÁSZF teljes egészében nyilvános, a Webáruház minden általában elvárható intézkedést megtett annak érdekében, hogy a Megrendelő az ÁSZF-et még a szerződéses jogviszony létrejötte előtt megismerje.

(2)             Valamennyi, a Weboldalon megrendelhető termékre és szolgáltatásra nézve a jelen ÁSZF-et kell alkalmazni – függetlenül attól, hogy a Megrendelő a Weboldal regisztrált Felhasználója, vagy sem.

(3)             A Webáruháznál nincs hatályban egyéb magatartási kódex és a jelen ÁSZF nem utal egyéb magatartási kódexre. A Felek kifejezetten kizárják a Megrendelőnél esetlegesen érvényben lévő, vagy bármely más általános szerződési feltételek alkalmazását.

(4)             A Weboldalra történő belépéssel, a Weboldal használatával és a megrendelés leadásával a Megrendelő kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a Webáruház használatára és szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket (beleértve az Adatvédelmi Tájékoztatót is) és annak minden pontjával egyetért – abban az esetben is, amennyiben e szerződési feltételek eltérnek a szokásos piaci gyakorlattól. Az Adatvédelmi Tájékoztatóban és a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak el nem fogadása esetén a Megrendelő és a Webáruház között szerződéses jogviszony nem jön létre.

(5)             A Weboldalra történő belépéssel, a Weboldal használatával és a megrendelés leadásával a Megrendelő kijelenti, hogy legalább a Ptk. szerinti korlátozott cselekvőképességgel rendelkezik és megkötheti a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződéseket, továbbá, hogy mindenre kiterjedően ismeri és elfogadja az internetes vásárlás korlátait.

(6)             A Weboldalon felhasznált védjegyek és egyéb védett tartalmak jogosulatlan felhasználása tilos, a jogosulatlan felhasználás büntetőjogi és polgári jogi jogkövetkezményeket vonhat maga után.

(7)             A Webáruház minden az adott helyzetben általában elvárhatót megtesz a Weboldalon feltüntetett adatok pontosságáért, azonban nem vállal felelősséget az esetlegesen pontatlanul vagy helytelenül feltüntetett adatokért, a Webáruház működését biztosító informatikai rendszer hibáiért és az ezekből eredő károkért, továbbá a Weboldalról linkek útján elérhető további oldalak tartalmáért.

(8)             A szerződés, illetve az azzal kapcsolatos kommunikáció nyelve minden esetben a magyar. A szerződés teljesítésével kapcsolatos kommunikációért a Webáruház díjat nem számít fel.

V.                   A SZERZŐDÉS TÁRGYÁRA ÉS AZ ÁRAKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

(1)             A Webáruház villanyszerelési anyagokat, lámpákat, háztartási elektronikai cikkeket (a továbbiakban: termék) forgalmaz. A termékeknél megjelenített képek csak illusztrációk, amelyek a valóságtól eltérhetnek, a termékek valóságtól történő eltérése esetén a Webáruház felelősségét kifejezetten kizárja.

(2)             A Weboldalon megjelenített termékek a Webáruházon keresztül rendelhetőek meg. A termékek árai az Általános Forgalmi Adót, illetve minden egyéb adót és termékdíjat stb. tartalmazzák, és forintban értendőek. A házhozszállítás díját a feltüntetett árak nem tartalmazzák.

(3)             A Szolgáltató fenntartja a forgalmazott termékek körének, illetve árának megváltoztatására vonatkozó jogát, a változások a Weboldalon történő közzététellel lépnek hatályba.

(4)             A Szolgáltató kizárja felelősségét a gondossága ellenére hibásan feltüntetett árért, így a Weboldalt üzemeltető technikai szolgáltatónak, vagy az informatikai rendszernek felróható adatrögzítési hibákért, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, a termék(ek) közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra. Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a termék(ek)et a Weboldalon feltüntetett hibás áron szolgáltatni, hanem a rendelés visszaigazolásában köteles felajánlani a helyes áron történő szállítást, amely ajánlat ismeretében a Megrendelő, döntése szerint jogosult a termék(ek)et a helyes áron megrendelni, vagy jogosult bármely hátrányos jogkövetkezmény nélkül elállni a vásárlási szándékától, amely esetben azonban egyik Fél sem jogosult a hibás árfeltüntetésből eredően bármilyen vagyoni, vagy nem vagyoni természetű igényt érvényesíteni a másik Féllel szemben.

VI.                 A VÁSÁRLÁS FOLYAMATA

(1)            A Webáruházban történő vásárlásnak a Weboldalon történő regisztráció nem előfeltétele, mindazonáltal a regisztráció – a vásárlás folyamatának egyszerűsítése érdekében – javasolt. A regisztráció, illetve a megrendelés leadása során esetlegesen megadott téves adatokkal összefüggésben a Webáruház felelősséget nem vállal, a Megrendelő által megadott téves adatokból fakadó felelősségét a Webáruház kifejezetten kizárja.

(2)            A Megrendelő a Weboldalon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találja a termék fotóját, cikkszámát, ismertetőjét, árát. A Megrendelőnek vásárlás esetén a Weboldalon szereplő árat kell megfizetnie. A termékek A Weboldalon illusztrált fényképpel kerültek jelölésre. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve, ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül.

(3)            A megvásárolni kívánt termék(ek) mellett található „Kosárba rakom” feliratú gombra történő kattintással a kiválasztott termék – a Megrendelő által megadott darabszámban – a Megrendelő virtuális kosarába kerül. További megvásárolni kívánt termék(ek)et a Megrendelő a további termékek melletti „Kosárba rakom” feliratú gombra kattintva választhat ki.

(4)            A Kosár tartalmát a rendszer regisztrált Felhasználók esetében 24 (huszonnégy) óráig tárolja, nem regisztrált Felhasználók esetén a Weboldal elhagyásával a Kosár tartalma törlésre kerül.

(5)            A kiválasztott termék(ek) Kosárba helyezését követően a Weboldal jobb felső sarkában található „Kosár” mezőben a Megrendelő megtekintheti a Kosár tartalmát, eltávolíthat onnan egyes nem kívánt termékeket, illetve módosíthatja az egyes megvásárolni kívánt termékek darabszámát.

(6)            A Kosár mezőben található „Tovább a pénztárba” gombra kattintva a Megrendelő tovább haladhat a megrendelés folyamatában. A „Tovább a pénztárba” gombra kattintva a Weboldal további adatok megadását kéri a Megrendelőtől (szállítási és számlázási cím, e-mail cím, megjegyzések, választott szállítási, illetve fizetési mód, stb.). Regisztrált Felhasználók esetén a Megrendelőnek a Weboldal által elmentett adatok javítására, illetve pontosítására van lehetősége. A Megrendelő a megrendelésnek ebben a szakaszában fűzheti hozzá a megrendeléséhez az esetleges megjegyzéseit, különleges kívánságait.

(7)            A kért adatok megadását követően a Megrendelő köteles úgy nyilatkozni, hogy a jelen ÁSZF-et elfogadja, ezt a Megrendelő az „Elolvastam és elfogadom a felhasználási és rendelési feltételeket” felirat melletti rovat kipipálásával teheti meg.

(8)            A megrendelés leadásához a Megrendelőnek a „Megrendelés elküldése” gombra kell kattintania, mellyel rendelését véglegesítve elküldi a Webáruháznak. A „Megrendelés elküldése” gomb megnyomása a feltüntetett (bruttó, az általános forgalmi adót, az egyéb adókat, termékdíjakat stb. magában foglaló) összegre vonatkozó fizetési kötelezettséget vonja maga után.

(9)            A termékek megrendelésére vonatkozó szerződés a megrendelés Webáruház általi visszaigazolásával jön létre, mely – megrendelési azonosítót is tartalmazó – visszaigazolást a Webáruház 48 (negyvennyolc) órán belül köteles elektronikus úton – a Megrendelő által a megrendelés, vagy a regisztráció során megadott e-mail címre – megküldeni. Kivételes esetben a Webáruház ügyfélszolgálata telefonon tájékoztatja a Megrendelőt a szerződés létrejöttéről, illetve annak feltételeiről. A megrendelés leadásával és annak a Webáruház általi visszaigazolásával létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, azt a Webáruház iktatja és elraktározza. A Webáruház a Megrendelő írásbeli kérésére a szerződéskötést követő 1 (egy) éven belül a Megrendelő rendelkezésére bocsátja a szerződést és az ahhoz kapcsolódó dokumentációt. Amennyiben a Webáruház a Megrendelő megrendelését nem igazolja vissza 48 (negyvennyolc) órán belül, abban az esetben a szerződés nem jött létre és a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.

(10)         A visszaigazolást követően – átutalásos fizetés választása esetén – a Webáruház díjbekérőt küld a Megrendelőnek a Megrendelő által megadott e-mail címre. A díjbekérőben foglalt adatok átutalás során történő helyes feltüntetése a Megrendelő felelőssége. Az átutalás megtörténtét követően a Webáruház e-mailben értesíti a Megrendelőt az átutalt összeg beérkezéséről, vagyis arról, hogy a megrendelés státusza megváltozott („fizetve”). Ezt követően intézkedik a Webáruház a megrendelt termék(ek) megküldéséről, amelyről szintén e-mailben értesíti a Megrendelőt – azzal a tájékoztatással, hogy a megrendelés státusza ismételten megváltozott („feladva”). A termék(ek) Megrendelő általi átvételét követően a Webáruház megküldi a megrendeléssel kapcsolatos utolsó e-mailjét, melyben ismételt státuszváltozásról értesíti a Megrendelőt („kiszállítva”).

(11)         A szerződésben foglaltakat a Megrendelő köteles teljesíteni és betartani, vagyis a Megrendelő köteles a megrendelt termék(ek) feltüntetett vételárát megfizetni és az(oka)t átvenni. Amennyiben a Megrendelő a termék(ek)et nem veszi át, vagy a vételárat és/vagy a szállítási költséget nem fizeti meg, úgy a Webáruház jogosult a felmerült kárai (így különösen, de nem kizárólagosan a kiszállítás és a visszaszállítás díja) megtérítését követelni, jogosult továbbá a Megrendelőt a Webáruház további használatából kizárni.

(12)         A Megrendelő a Webáruház ügyfélszolgálatának bármely elérhetőségén (e-mail, telefon) hétköznapokon reggel 8:00 és délután 16:00 óra között érdeklődhet az automatikus visszaigazoló e-mailben kapott megrendelési azonosító alapján a megrendelt termékekkel kapcsolatban.

(13)         A megrendelt termékekről – továbbá a szállítási díjról – a Webáruház számlát készít, melyet a termékekkel egyidejűleg ad át a Megrendelőnek. A számlát a Webáruház a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig tárolja.

(14)         Előfordulhat, hogy a Weboldalon szereplő egyes termékek gyártása megszűnt. Erre tekintettel a Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag az a Megrendelővel történő egyeztetést követően, a Megrendelő általi jóváhagyás esetén kerülhet sor. A már visszaigazolt megrendelések visszautasítása esetén a Szolgáltató a termék vételárának visszautalásáról a visszautasítás közlését követő 5 (öt) munkanapon belül intézkedik.

VII.                FIZETÉSI MÓDOK

(1)            A megrendelt termékek vételárát a Megrendelő 6 (hat) módon fizetheti meg:

1)       Banki átutalás: A Megrendelő a teljes vételárat – és a szállítási költségeket – megfizetheti a kiszállítást megelőzően a Webáruház RAIFFEISEN Banknál vezetett 12056008-01702458-00100000 számú bankszámlájára történő átutalás útján, közlemény rovatban feltüntetve a megrendelés azonosító számát.

Átutalás útján történő fizetés választása esetén a Webáruház mindaddig jogosult megtagadni a megrendelt termék(ek) kiszállítását, illetve kiküldését, amíg a Megrendelő a termék(ek) teljes vételárát és a szállítási költségeket ki nem egyenlítette. Átutalás esetében a Webáruház teljesítési határideje a termék(ek) vételárának és a vonatkozó szállítási költség Webáruház bankszámlájára történő beérkezésének napján kezdődik meg. Átutalás útján történő fizetés esetén az átutalással felmerülő költségek a Megrendelőt terhelik.

2)              Bankkártyás fizetés (SIX Payment Services): A SIX Payment Services elektronikus és bankkártyás fizetéseket egyaránt lebonyolító szolgáltatás. A szolgáltatást nyújtó Worldline Financial Services (Europe) S.A. egy fizetési szolgáltatásokra szakosodott nemzetközi vállalat, a fizetési terminálok piacának egyik legnagyobb szereplője. A Worldline terminálokon keresztül lehetőség van az összes elfogadott bankkártyával és hitelkártyával fizetni, valamint Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Alipay és WeChat Pay szolgáltatásokon keresztül a Megrendelők akár mobiltelefonjukkal is fizethetnek. A fizetés nem igényel regisztrációt, valamint nem szükséges megadni a Megrendelő kártyájának PIN kódját. A Megrendelő a bankkártya adatai megadásával elindítja az online tranzakciót. A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét. A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben. Minden tranzakció külön titkosításra kerül, biztosítva az adatok biztonságos továbbítását és a kétszeres könyvelések megelőzését. A bankkártyás fizetésnek a Megrendelő részére nincsen felára.

A dinamikus valutaváltás (DCC) lehetővé teszi a Megrendelő számára, hogy saját valutájában fizessen. A fizetési terminál automatikusan felismeri a külföldi kártyákat, és felkínálja, hogy a Megrendelő a saját pénznemében fizessen. A Megrendelő a saját pénznemében látja az összeget, és gombnyomással nyugtázza a tranzakciót a számára ismerős valutában.

3)              Bankkártyás fizetés (utánvéttel): Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Megrendelő a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse bankkártyás fizetéssel, a megrendelt termék(ek) átvételekor.

4)              Készpénzes fizetés (utánvéttel): Amennyiben a megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Megrendelő a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben, a megrendelt termék(ek) átvételekor.

5)              Bankkártyás fizetés (személyes átvétel esetén): Amennyiben a Megrendelő azt választja, hogy a megrendelt terméke(ke)t az üzletben (5600 Békéscsaba, Bocskai utca 29.) személyesen veszi át, lehetősége van arra, hogy a megrendelés végösszegét az üzletben lévő kasszáknál teljesítse bankkártyás fizetéssel, a megrendelt termék(ek) átvételekor.

6)              Készpénzes fizetés (személyes átvétel esetén): Amennyiben a Megrendelő azt választja, hogy a megrendelt terméke(ke)t az üzletben (5600 Békéscsaba, Bocskai utca 29.) személyesen veszi át, lehetősége van arra, hogy a megrendelés végösszegét az üzletben lévő kasszáknál teljesítse készpénzben, a megrendelt termék(ek) átvételekor.

(2)             A fentiekben meghatározottaktól eltérő fizetési módot vagy feltételt a Webáruháznak nem áll módjában elfogadni

VIII.              SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

(1)            A Webáruházban megvásárolt termék(ek)et a Webáruház munkatársai a teljes vételár és a szállítási költségek Webáruház bankszámláján történő jóváírását követő 5 (öt) munkanapon belül Magyarország területére történő kiszállítás esetén, kiszállítják/kiszállíttatják a Megrendelőnek a megadott szállítási címre, illetve a telefonon egyeztetett egyéb címre.

(2)            A Webáruházban megvásárolt termék(ek) kiszállítását végző harmadik személyekről a Szolgáltató a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező „Adatkezelési Tájékoztató” adatfeldolgozók alcíme alatt nyújt részletes tájékoztatást.

(3)            A Webáruházban megrendelt termék(ek) postai úton történő megküldésének, vagy futárszolgálat útján történő kiszállításának megrendelése esetén a Webáruház a kiválasztott termék(ek)nek a Megrendelő által megadott címre történő megküldése/kiszállítása iránt a termék(ek) teljes vételárának és a szállítási díjnak a Webáruház bankszámláján történő jóváírását követő 5 (öt) naptári napon belül köteles intézkedni.

(4)            A kiszállítási díjakról, felmerülő költségekről a Webáruház a Weboldalon nyújt részletes tájékoztatást. A Webáruház fenntartja a jogot a szállítási díjak összegének módosítására, amely módosítások a Weboldalon történő közzététellel egyidejűleg lépnek hatályba.

(5)            A Webáruház által kiszállított / kiszállíttatott csomag minden esetben tartalmazza a megrendelt termék(ek)et, az azok ára és a szállítási díj vonatkozásában kiállított számlát, illetve – a jótállási kötelezettséggel érintett termék(ek) esetében – a szabályszerűen kitöltött jótállási jegyet. A Webáruház ezúton is javasolja a Megrendelőinek, hogy a csomagot kézbesítéskor a Webáruház, a kiszállítást végző harmadik személy munkatársának jelenlétében alaposan vizsgálja meg és a termék(ek)en esetlegesen észlelt sérülés, vagy a csomag esetleges hiányossága esetén ne vegye át a küldeményt, hanem kérje jegyzőkönyv felvételét.

(6)            A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 5 (öt) nap. Ez a szállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelzi a Szolgáltató. Jelen ÁSZF elfogadásával a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt a Szolgáltató a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.

IX.            ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(1)            A Szolgáltató az általa üzemeltetett Weboldal működésével és szolgáltatásaival kapcsolatban kezelt személyes adatokról, az adatkezelő személyéről és adatairól, a személyes adatok kezelése körében követett irányelveiről és gyakorlatáról, az adattovábbításról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről, az adatkezelési elveiről, és a szabályokról, melyeket saját magával, mint Adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart, a jelen ÁSZF 1. számú Mellékletét képező, és a Weboldalon közzétett „Adatvédelmi Tájékoztató” elnevezésű dokumentumban tájékoztatja a Megrendelőit.

X.             Hírlevél szolgáltatás

(1)            A Webáruház bizonyos időközönként általános és tematikus tartalmú hírleveleket küld a hírlevél szolgáltatásra feliratkozó Felhasználóinak e-mailen keresztül, a Felhasználó érdeklődési körébe tartozó termékekkel kapcsolatos aktuális ajánlatokról és a legfrissebb hírekről, valamint tájékoztatja a Felhasználót az általa korábban vásárolt, illetve a megrendelni kívánt termékekhez hasonló vagy azokat kiegészítő termékekről.

(2)            A Webáruház minden esetben gondoskodik róla, hogy a hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés és -feldolgozás a Felhasználó jogainak és szabadságainak legteljesebb figyelembevételével történjen, és szavatolja, hogy az adatkezelés során alkalmazott folyamatok és intézkedések a Felhasználóra nézve semmilyen hátrányos jogkövetkezménnyel nem járnak, jogait nem korlátozzák, azokat különösebben nem érintik.

(3)            A Webáruház marketingkommunikációs tevékenységét minden esetben a Felhasználó előzetes hozzájárulásával végzi, melyet a Felhasználó a „Feliratkozom a hírlevélre!” kitöltőbox kipipálásával tud megadni. A Felhasználó bármikor meggondolhatja magát és visszavonhatja hozzájárulását az alábbi módokon:

-          a Webáruháztól kapott üzenetek alsó szekciójában elhelyezett “Szeretnék leiratkozni” link megnyitásával; vagy

-          a Webáruházzal való kapcsolatfelvétellel a fentiekben rögzített elérhetőségeken keresztül.

(4)            A Szolgáltató a hírlevél szolgáltatással kapcsolatban kezelt személyes adatokról, az adatkezelő személyéről és adatairól, a személyes adatok kezelése körében követett irányelveiről és gyakorlatáról, az adattovábbításról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről, az adatkezelési elveiről, és a szabályokról, melyeket saját magával, mint Adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart, a jelen ÁSZF 1. számú Mellékletét képező, és a Weboldalon közzétett „Adatvédelmi Tájékoztató” elnevezésű dokumentumban tájékoztatja a Felhasználóit.

XI.            FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ A 45/2014. (II. 26.) KORM. RENDELET ALAPJÁN

(1)             A Szolgáltató a 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet alapján fennálló tájékoztatási kötelezettségnek az ÁSZF jelen fejezetében, valamint az ÁSZF 2. számú Mellékletét képező „Elállási/Felmondási tájékoztató” című dokumentumban tesz eleget.

(2)             A Megrendelő az általa megkötött szerződés esetében a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. §-ban foglalt rendelkezéseknek megfelelően 14 (tizennégy) naptári napon belül jogosult a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 (tizennégy) naptári nap elteltével jár le, amelyen a Megrendelő vagy a Megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy terméket, több termék esetében az utolsó terméket átveszi. A jelen pontban foglaltak nem érintik a Megrendelő azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

(3)             Az elállási jogát csak és kizárólag a fogyasztónak minősülő Megrendelő (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) 3. pont) jogosult gyakorolni. Ha a Megrendelő az elállási jogával élni kíván, úgy az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni postán a következő címre: 5600 Békéscsaba, Bocskai utca 29., vagy elektronikus úton – a Webáruház ügyfélszolgálatának e-mail címére: webshop@wattbcs.hu. A Megrendelő az elállási szándékát tartalmazó nyilatkozatát a jelen ÁSZF 3. számú Mellékletét képező „Nyilatkozat-minta elálláshoz” című dokumentum kitöltésével is közölheti. Az elállási jog gyakorlása határidőben történik meg, ha a Megrendelő az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát a fenti határidő lejárta előtt igazoltan elküldi/postára adja.

(4)             Amennyiben a fogyasztónak minősülő Megrendelő eláll a szerződéstől, úgy a Webáruház haladéktalanul, de legkésőbb a Megrendelő nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül visszatéríti a Megrendelő által teljesített valamennyi szolgáltatást, ideértve a szállítási díjakat is – kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Megrendelő a Webáruház által felkínált, legolcsóbb szokásos kiszállítási módtól eltérő kiszállítási módot választott. A Webáruház a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Megrendelő – az elállási nyilatkozatban, vagy azt követően más módon – más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli.

(5)             Az elállási jog gyakorlása esetén a Megrendelő köteles a Webáruház számára az elállással érintett termék(ek)et indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat közlésétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül visszaküldeni, vagy átadni. A visszaküldésre a Webáruház a postai utat javasolja, az átadás tekintetében a Webáruház ügyfélszolgálata a fejlécben megadott telefonszámon, vagy e-mail címen örömmel áll a Megrendelők rendelkezésére. A termék(ek) visszaküldésének vagy visszaadásának költségét a Megrendelő köteles viselni, ha a termék(ek) postai küldeményként nem küldhető vissza. Postai küldeményként történő visszaküldés esetén a visszaküldés költségét a Megrendelő viseli. A X/4. pontban rögzített visszatérítést a Webáruház mindaddig jogosult visszatartani, amíg az elállással érintett termék(ek) vissza nem került(ek) a Webáruházhoz, vagy amíg a Megrendelő nem igazolta, hogy az elállással érintett termék(ek)et visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

(6)             A Megrendelő kizárólag akkor vonható felelősségre a termék(ek)ben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék(ek) jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Webáruház követelheti a termék fentiek szerinti mértéket meghaladó, vagy nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megtérítését.

(7)             A Megrendelő még fogyasztó által megkötött szerződés esetében sem jogosult a szerződéstől elállni olyan termék(ek) megrendelése esetében, amely(ek)et a Megrendelő utasításai alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amelyet egyértelműen a Megrendelő személyére szabtak. Ilyen esetben a Webáruház a megrendelés teljesítésének megkezdését megelőzően külön tájékoztatja a fogyasztót arról, hogy a teljesítés megkezdését követően a Megrendelő elveszíti a szerződéstől történő elálláshoz való jogát; a Webáruház az ilyen megrendelés teljesítését csak azt követően kezdi meg, hogy a Megrendelő e tájékoztatást tudomásul vette és az elállási jog teljesítés megkezdését követő elveszítéséhez előzetesen kifejezetten hozzájárult.

(8)             A Megrendelőt megillető elállási jogra vonatkozó egyéb szabályokat a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet tartalmazza.

XII.          JÓTÁLLÁS, KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG

XII./1.        Jótállás:

(1)             A Webáruház a Megrendelő által megvásárolt termékekre vonatkozó szerződés hibás teljesítése esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet 1. számú mellékletében meghatározott termékkörökbe tartozó:

-          10.000.- Ft, azaz tízezer forint bruttó vételárat elérő, de 100.000.- Ft, azaz százezer forint bruttó vételárat meg nem haladó eladási ár esetén a termékek átadásától számított 1 (egy) év időtartamú

-          100.000.- Ft, azaz százezer forint bruttó vételárat elérő, de 250.000.- Ft, azaz kettőszáz-ötvenezer forint bruttó vételárat meg nem haladó eladási ár esetén a termékek átadásától számított 2 (kettő) év időtartamú

-          250.000.- Ft, azaz kettőszáz-ötvenezer forint bruttó vételárat meghaladó eladási ár esetén a termékek átadásától számított 3 (három) év időtartamú

jótállásra köteles a Kormányrendelet 2.§ (1) bekezdésében foglaltak értelmében.

(2)             A Webáruház a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesülhet, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállásból eredő jogokat a termék(ek) tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a Webáruházzal szemben. A jótállási igény érvényesítésére, a jótállás alapján támasztható igényekre és azok elbírálására egyebekben a kellékszavatosság szabályait (XI./2. pont) kell alkalmazni.

(3)             A Megrendelő a vonatkozó jogszabályok rendelkezései értelmében ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, azonban a jótállásból fakadó jogok a Megrendelőt a kellékszavatossági és termékszavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

(4)             A jótállási határidő a termék(ek) fogyasztó részére történt átadása napján kezdődik. A jótállási igény határidőben érvényesíthető. Ha a Webáruház a Megrendelő felhívására megfelelő határidőn belül nem teljesíti jótállási kötelezettségét, akkor a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási határidő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

(5)             A Webáruház a termék(ek) átadásával egyidejűleg köteles magyar nyelvű jótállási jegyet átadni a Megrendelőnek. A jótállási jegy kiállításának elmaradása vagy a jótállási jegy szabálytalan kiállítása a Megrendelőnek a jótállási igényből eredő jogait nem befolyásolja. A jótállás a Megrendelőnek a törvényből eredő kellékszavatossági és termékszavatossági jogait nem érinti. A jótállásból eredő jogok a jótállási jeggyel érvényesíthetőek. A jótállási jegy kiállításának elmaradása, vagy a jótállási jegy szabálytalan kiállítása esetén a szerződést megkötöttnek kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék(ek) ellenértékének megfizetését igazoló bizonylatot; ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.

(6)             Fogyasztónak (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.§ (1) bekezdés 3. pont) nem minősülő Megrendelő által megvásárolt termék(ek), illetve az egyes fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében meghatározott termékeken kívüli termék(ek) vonatkozásában a Kormányrendeletben foglaltak a Webáruházat nem kötik, ezekben az esetekben a Webáruház jótállásra nem köteles. Ilyen esetekben a megrendelt termék(ek) gyártója, vagy importőre által esetlegesen vállalt jótállásból eredő jogokat a Megrendelő közvetlenül e személlyel szemben jogosult és köteles érvényesíteni. E rendelkezések sem érintik mindazonáltal a Megrendelőnek a törvényből eredő kellékszavatossági és termékszavatossági jogait.

XII./2.        Kellékszavatosság:

(1)             A Megrendelő a termék(ek megrendelésére irányuló szerződés Webáruház általi hibás teljesítése esetén a Webáruházzal szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159-167.§-aiban foglalt rendelkezések szerint. Kellékszavatossági igénye alapján a Megrendelő választása szerint

-          elsősorban a termék(ek) kijavítását, vagy kicserélését követelheti (melyet a dolog tulajdonságaira és a Megrendelő által elvárható rendetetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve kell elvégezni), kivéve ha a választott kellékszavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Webáruháznak másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági igény teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;

-          a hibát a kötelezett költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződés esetén;

(2)             Kicserélés, vagy elállás esetén a Megrendelő nem köteles azt az értékcsökkenést megtéríteni, amely a rendeltetésszerű használat következménye. Ha azonban a termék kicserélésére az elévülés nyugvása miatt a kellékszavatossági határidő jelentős részének eltelte után kerül sor és ez a Megrendelő számára számottevő értéknövekedést eredményez, a Webáruház a gazdagodás megtérítésére tarthat igényt – e rendelkezést azonban fogyasztónak minősülő Megrendelő (a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pont) esetén nem lehet alkalmazni.

(3)             A Megrendelő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Megrendelő köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Webáruház adott okot.

(4)             A Megrendelő a hibát annak felfedezése után haladéktalanul köteles közölni a Webáruházzal. Fogyasztónak minősülő Megrendelő (a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pont) által megkötött szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő károkért a Megrendelő a felelős. A Megrendelő a szerződés teljesítésétől számított 1 (egy) éves elévülési határidőn túl, míg fogyasztónak minősülő Megrendelő (a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pont) a szerződés teljesítésétől számított 2 (kettő) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogokat többé nem érvényesíthet. Használt termék(ek) esetében ez a határidő valamennyi Megrendelőre nézve 1 (egy) év. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Megrendelő a terméket rendeltetésszerűen nem tudja használni. A terméknek a kijavítással vagy kicseréléssel érintett része vonatkozásában a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

(5)             Fogyasztónak minősülő Megrendelő (a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pont) által megkötött szerződés esetében az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a szerződés teljesítését követő 6 (hat) hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével, vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. E szabály értelmében a fogyasztónak minősülő Megrendelő kellékszavatossági igénye érvényesítésének a teljesítéstől számított 1 (egy) éven belül a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Megrendelő igazolja, hogy a terméket a Webáruház szolgáltatta; ebben az esetben a Webáruház csak akkor mentesül a kellékszavatossági kötelezettség alól, ha igazolja, hogy a felismert hiba a teljesítés időpontjában nem volt meg, vagy ha az erre vonatkozó vélelem a dolog természetével, vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A teljesítéstől számított 1 (egy) év eltelte után azonban mindig a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

(6)             A kellékszavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Webáruházat terhelik. Ha azonban a termék meghibásodásában a Megrendelőt terhelő karbantartási kötelezettség elmulasztása is közrehatott, a kellékszavatossági kötelezettség teljesítésével felmerült költségeket közrehatása arányában a Megrendelő köteles viselni, ha a dolog karbantartására vonatkozó ismeretekkel rendelkezett, vagy ha a Webáruház e tekintetben tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.

XII./3.        Termékszavatosság

(1)             Fogyasztónak minősülő Megrendelő (a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pont) által a Webáruházban vásárolt ingó dolog (termék) hibája esetén a Megrendelő – választása szerint – a fenti, XI./1.-XI./2. pontokban foglaltak szerinti kellékszavatossági igényt, vagy jótállási kötelezettség fennállása esetén a fenti XI./1.-XI./2. pontokban foglaltak szerinti jótállási igényt, vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

(2)             Termékszavatossági igénye alapján a fogyasztónak minősülő Megrendelő (a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pont) kizárólag azt követelheti a termék előállítójától és forgalmazójától, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak minősülő Megrendelő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki. Ebből a szempontból a termék akkor tekintendő hibásnak, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a termék előállítója, vagy forgalmazója által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A termék hibáját, hiányosságát – továbbá azt, hogy fogyasztónak minősül (a Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 3. pont) – termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania.

(3)             A fogyasztónak minősülő Megrendelő a hiba felfedezését követően késedelem nélkül köteles a hibát a termék előállítójával, vagy forgalmazójával közölni. A hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Megrendelő a felelős.

(4)             A termék előállítóját és forgalmazóját a termékszavatosság az adott termék általa történt forgalomba hozatalától számított 2 (kettő) évig terheli. E határidő eltelte jogvesztéssel jár. A termékszavatossági jogokat a termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a termék előállítójával, vagy forgalmazójával szemben.

(5)             A termék előállítója és forgalmazója akkor mentesülhet a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a terméket nem üzleti tevékenysége, vagy önálló foglalkozása körében gyártotta, vagy forgalmazta; hogy a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a technika és a tudomány állása szerint nem volt felismerhető; vagy hogy a termék hibáját jogszabály, vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta; a mentesüléshez elegendő bármely ok bizonyítása.

(6)             A fogyasztónak minősülő Megrendelő a termékszavatossági igénye eredményes érvényesítése esetén a – csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó – kellékszavatossági kötelezettség a termék előállítóját, vagy forgalmazóját terheli.

XII./4.        Közös szabályok

(1)             A Megrendelő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt, kellékszavatossági és jótállási igényt, vagy termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, párhuzamosan nem érvényesíthet. Ilyen Megrendelői törekvés esetén a Webáruház elsősorban tisztázza a Megrendelővel azt, hogy a Megrendelő mely igényét kívánja érvényesíteni; ennek időtartama az igény teljesítésének időtartamába nem számít bele.

(2)             A jótállásra, a termékszavatosságra és a kellékszavatosságra egyebekben az egyes fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, továbbá más hatályos magyar jogszabályok rendelkezései irányadóak.

XIII.        PANASZÜGYINTÉZÉS ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

(1)            A fogyasztónak minősülő Megrendelő a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a jelen ÁSZF II/1. pontjában rögzített elérhetőségeken terjesztheti elő.

(2)            A fogyasztónak minősülő Megrendelő szóban vagy írásban közölheti a Szolgáltatóval a panaszát, amely a Szolgáltatónak, illetve a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

(3)            A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztónak minősülő Megrendelő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak minősülő Megrendelőnek átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Szolgáltató köteles válaszát a fogyasztónak minősülő Megrendelőnek legkésőbb 30 (harminc) napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követő 30 (harminc napon) belül köteles írásban érdemben igazolhatóan megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

(4)            A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

a)       a fogyasztónak minősülő Megrendelő neve, lakcíme,

b)       a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

c)        a fogyasztónak minősülő Megrendelő panaszának részletes leírása, a fogyasztónak minősülő Megrendelő által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

d)       a Szolgáltató nyilatkozata a fogyasztónak minősülő Megrendelő panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

e)       a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztónak minősülő Megrendelő aláírása,

f)         a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g)       telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

(5)            A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató tett-e a székhelye szerinti békéltető testületnél vagy - valamennyi békéltető testületre kiterjedő hatállyal - az MKIK-nál írásban általános alávetési nyilatkozatot, amelyben vállalta, hogy a békéltető testületi eljárásnak és egyezség hiányában az ilyen eljárásban hozott határozatnak aláveti magát. Az általános alávetési nyilatkozatban a Szolgáltató kötelezettségvállalásának mértékét, illetve hatályát a jogvita tárgyának általa meghatározott értékében vagy más módon is korlátozhatja. A Szolgáltató tudomásul veszi, egyben tájékoztatja a fogyasztónak minősülő Megrendelőket arról, hogy a békéltető testületek akkor is kötelezést tartalmazó határozatot hoznak, ha a Szolgáltató alávetési nyilatkozatot nem tett, de a kérelem megalapozott és a fogyasztó érvényesíteni kívánt igénye – sem a kérelemben, sem a kötelezést tartalmazó határozat meghozatalakor – nem haladja meg a 200.000, - Ft, azaz kettőszázezer magyar forintot. A Szolgáltató tudomásul veszi, egyben tájékoztatja a fogyasztónak minősülő Megrendelőket arról, hogy a kötelezést tartalmazó határozat esetén az eljárás költségei teljes mértékben a Szolgáltatót terhelik majd, míg a fogyasztó kérelmének elutasítása esetén a felek saját költségeiket viselik, azaz a fogyasztónak semmilyen körülmények között nem kell megtérítenie a Szolgáltató költségeit.

(6)            A Szolgáltató tudomásul veszi, egyben tájékoztatja a fogyasztónak minősülő Megrendelőket arról, hogy amennyiben a tanács kötelezést tartalmazó határozatát vagy a határozattal jóváhagyott egyezséget a teljesítési határidőn belül nem hajtja végre, a fogyasztó kérheti a bíróságtól a tanács határozatának végrehajtási záradékkal történő ellátását, a békéltető testület elnökének egyidejű értesítése mellett.

(7)            A korábbi, érdemben megválaszolt panasz tartalmával azonos tartalmú, ugyanazon fogyasztó által tett, ismételt, új információt nem tartalmazó panasz, valamint az azonosíthatatlan személy által tett fogyasztói panasz kivizsgálását a Szolgáltató mellőzheti.

(8)            A békéltető testületek nevei és székhelyeinek postai címei:

Baranya Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Telefonszáma: (72) 507-154; (20) 283-3422

Elnök: Dr. Bércesi Ferenc

Honlap cím: www.baranyabekeltetes.hu

E-mail cím: info@baranyabekeltetes.hu; kerelem@baranyabekeltetes.hu
 

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Levelezési cím: 3501 Miskolc Pf. 376.

Telefonszáma: (46) 501-090

Elnök: Dr. Tulipán Péter

Honlap cím: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu
 

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Levelezési cím: 1253 Budapest Pf. 10.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Elnök: Dr. Inzelt Éva Veronika

Honlap cím: www.bekeltet.bkik.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
 

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Elnök: Dr. Horváth Károly

Honlap cím: www.bekeltetes-csongrad.hu

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu
 

Fejér Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Elnök: Dr. Vári Kovács József

Honlap cím: www.bekeltetesfejer.hu

E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu
 

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/A.

Telefonszáma: (96) 520-217

Elnök: Dr. Bagoly Beáta

Honlap cím: www.bekeltetesgyor.hu/huwww.gymsmkik.hu/bekelteto

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu
 

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszáma: (52) 500-710; (52) 500-745

Fax száma: (52) 500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

Honlap cím: www.hbmbekeltetes.hu

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu
 

Pest Vármegyei Békéltető Testület

Címe: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV. emelet 2.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszáma: (1) 792-7881

Fax száma: (1) 792-7881

Elnök: Dr. Koncz Pál

Honlap cím: www.panaszrendezes.huwww.pestmegyeibekelteto.hu

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
 

(9)             A békéltető testület főszabály szerint a meghallgatást személyes jelenlét nélküli online formában tartja meg, de amennyiben a fogyasztónak minősülő Megrendelő kéri, akkor a békéltető testület személyes meghallgatást tart.  Az online meghallgatáson a Szolgáltató egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles online részt venni. Ha a fogyasztó személyes meghallgatást kér, a Szolgáltató egyezség létrehozására feljogosított képviselője köteles legalább online részt venni a meghallgatáson.

(10)          A békéltető testület eljárása során az iratokat a természetes személynek, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési törvény) szerint gazdálkodó szervezetnek nem minősülő fogyasztónak – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – postai szolgáltató útján, a hivatalos iratok kézbesítésére vonatkozó rendelkezések szerint kell kézbesíteni.

(11)          Az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett természetes személyt, valamint az E-ügyintézési törvény szerint gazdálkodó szervezetnek nem minősülő fogyasztót megilleti az elektronikus kapcsolattartás választásának joga. Erre irányuló kérelmét az eljárás során bármikor előterjesztheti.

 

(12)         Amennyiben a Szolgáltató és a fogyasztónak minősülő Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztónak minősülő Megrendelő számára:

a)       Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztónak minősülő Megrendelő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

BÉKÉS VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

5600 Békéscsaba, József Attila u. 2-4.

Telefon: (66) 546-150

E-mail: fogyved@bekes.gov.hu


 

b)       A Fogyasztó panasza esetén igénybe veheti az Uniós online vitarendezési platformot. Bejelentkezést követően nyújthatja be panaszát az alábbi címen: http://ec.europa.eu/odr

 

c)        Bírósági eljárás. A fogyasztónak minősülő Megrendelő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

XIV.        SZERZŐI JOGOK

(1)             A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a Weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a Weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a Weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A Weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a Weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet

XV.         KIZÁRÁS A WEBÁRUHÁZBÓL

(1)             A Webáruház fenntartja a jogot bármely Megrendelő / Felhasználó kizárására, vagy bármely tranzakció vagy más tartalom, információ törlésére, amely értelmezése szerint ellenkezik a Webáruház megfelelő használatával, vagy amelyet a Webáruház rágalmazásnak, jogellenesnek, sértőnek, erkölcstelennek, vagy egyéb okból nemkívánatosnak minősít.

(2)             Amennyiben a Megrendelő a termék(ek)et nem veszi át, vagy a vételárat és/vagy a szállítási költséget nem fizeti meg, úgy a Szolgáltató jogosult a Megrendelő kizárására a Webáruházból.

(3)             A kizárással szemben a Webáruház külön jogorvoslati lehetőséget nem biztosít.

XVI.        ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

(1)             A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet, valamint más hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2)             A jelen ÁSZF a Weboldalon történő közzététel napjától visszavonásig érvényes.

(3)             A Webáruház bármikor jogosult jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. Az ilyen módosítások a Weboldalon történő közzététellel egyidejűleg lépnek hatályba.

(4)             Jelen ÁSZF-be foglalt rendelkezések valamelyikének érvénytelensége vagy hatálytalansága nem érinti a többi rendelkezés alkalmazhatóságát.

(5)             A Webáruházban vásárolt termékekkel, szolgáltatásokkal, illetve a vásárlással kapcsolatban, továbbá a jelen ÁSZF egészének, vagy bármely részének érvénytelenségével kapcsolatban esetlegesen felmerülő jogviták elbírálása során a magyar jog az irányadó.

(6)             A Weboldal felhasználói, illetve Megrendelői a jelen ÁSZF-et, a Weboldal, vagy a Webáruház használatát érintő, továbbá a megrendelt termékekkel kapcsolatos bármilyen további kérdéseikkel, észrevételeikkel a Webáruház ügyfélszolgálatához fordulhatnak a II/1. pontban megjelölt elérhetőségeken.

Hatályba léptetve: 2024. március 1.